Nodeledge AB:s IoT-applikationer för olika områden

Nodeledge AB:s IoT-applikationer för olika områden

Nodeledge AB är en stolt leverantör av över 150+ nyckelfärdiga och välbeprövade IoT-applikationer. I denna artikel kommer vi att ge en översikt över de olika områden där Nodeledge AB erbjuder trådlös och batteridriven sensorteknik för att möjliggöra smarta lösningar inom bland annat fastigheter, jordbruk, smarta städer, infrastruktur, energidistribution, serverhallar, logistik, industriapplikationer och hälsa och äldrevård.

LoRaWAN, som står för Long Range Wide Area Network, är en trådlös kommunikationsteknik som möjliggör anslutningen av IoT-enheter på långt avstånd med minimal strömförbrukning. Låt oss utforska de mest populära LoRaWAN-sensorerna och applikationsområdena år 2023 och lära oss om deras olika tillämpningar.

Att använda LoRaWAN-sensorer i kombination med en kraftfull IoT-portal som Sensor-Online.se ger dig verktygen för att skapa smarta, effektiva och datadrivna lösningar. Med möjligheten att lagra, visualisera, sammanställa och integrera data, samt att sätta upp larmgränser och skicka data vidare till andra system, blir det möjligt att maximera värdet av LoRaWAN-baserade IoT-implementeringar.

 

 

Trådlös och batteridriven sensorteknik för fastigheter:

 

 • Ventilationsflöde och tryck i referensdon
 • Digitaliserad OVK (obligatorisk ventilationskontroll) med kontinuerlig övervakning
 • Differenstrycksmätning över ventilationsfilter med larm
 • Mätning och loggning av rumstemperatur, rumsfuktighet och CO2-nivå
 • Nivåmätning i sopkärl
 • Radonmätning
 • Snömängd på fria ytor och tak, nedböjning av takstolar
 • Mätning av svartis
 • Individuell förbrukningsmätning av el, kallvatten och varmvatten för loggning och debitering
 • Mätning av tilloppstemperatur och returtemperatur för fjärrvärme
 • Fjärravläsning av total fastighetsförbrukning av el, vatten och fjärrvärme
 • Övervakning av statussensorer för olika larmövervakningar, t.ex. motorskydd, pumpgropar, fettavskiljare
 • Läckagesensor för golv, tvätt- och diskmaskiner
 • Övervakning av dörrar, luckor och låsta utrymmen
 • Övervakning av frysvakt i rör
 • Temperatur-, fukt- och CO2-mätning i djurstallar
 • Fjärrstyrning av dörrlås, utebelysning och värmekablar för is-smältning i rännor och stuprör.
 • Trådlös och batteridriven sensorteknik för jordbruk/Agrotech:
 • Optimerad bevattning
 • Väderstation med 11 sensorer för nederbörd, temperatur, luftfuktighet, solstrålning, vind m.m.
 • Mätning av vattenförbrukning i stall och ladugårdar
 • Stängselövervakning med larm
 • GPS-spårning av djur som kor, getter, får och hästar
 • Skadedjursbekämpning
 • Mätning av temperatur och fuktighet i odlingsbäddar och luft
 • Mätning av fuktighet, pH och solintensitet i jorden
 • Mätning av vindhastighet och riktning
 • Styrning av bevattningssystem
 • Mätning av ammoniak och svavelväte i djurstallar
 • Mätning av temperatur, fuktighet och CO2-nivå i djurstallar.
 • Trådlös och batteridriven sensorteknik för smarta städer/kommuner:
 • Nivåkontroll av floder, brunnar och snö
 • Avläsning av vattenmätare
 • Analys och optimering av energiförbrukning
 • Mätning av temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet
 • Fuktlarm för inomhusmiljöer
 • Öppningskontroll av dörrar och luckor
 • Parkeringskontroll med optimerad parkering och vägledning
 • Mätning av temperatur, fuktighet och CO2-nivå i skolor och offentliga miljöer
 • Mätning av ljudnivåer och buller
 • Räkning av personer på idrottsanläggningar, bibliotek, skolor och vandringsleder
 • Räkning av fordon i trafik och parkering
 • Nivåmätning i containrar, papperskorgar och hundlatriner
 • Övervakning av luftföroreningar som PM1, 2.5 och 10
 • GPS-spårning av kommunens fordon och tillgångar
 • Temperaturmätning i bad och skidspår
 • Snödjupsmätning och svart-is-detektion.
 • Trådlös och batteridriven sensorteknik för infrastruktur:
 • Snödjupssensorer och svart-is-detektor för effektiv halkbekämpning
 • Mätning i avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer och grundvatten
 • Flödes-, nivå- och tryckmätning i vatten- och avloppssystem
 • Mätning av vattenkvalitet som pH, redox, syre, klor, konduktivitet och turbiditet
 • Mätning i avsättningsmagasin, dränpumpstationer, fördröjningsmagasin och infiltrationsanläggningar
 • Pumpanläggningar för VA-stationer och ventilbrunnar
 • Töjningsgivare, vågar/lastgivare, temperaturgivare, differenstryckgivare och förbrukningsmätare
 • Jordfel- och läckagedetektion
 • IO-moduler (AI, DI, DO, RK)
 • Vibrationsmätning och tiltsensorer.
 • Trådlös och batteridriven sensorteknik för vatten- och avloppsapplikationer:
 • Mätstationer för flödes-, tryck-, nivå- och temperaturmätning
 • Läckageövervakning
 • Analog ingång för 0-10VDC och 4-20mA sensorer
 • Modbus RTU och TCP sensorer
 • OPC UA integration
 • Övervakning av avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer, grundvatten, avsättningsmagasin, dränpumpstationer, fördröjningsmagasin, infiltrationsanläggningar, pumpanläggningar, ventilbrunnar och avloppsbrunnar.

 

Trådlös och batteridriven sensorteknik för fjärrvärme/kyla:

 

 • Övervakning av differenstryck i fjärrvärmesystem
 • Övervakning av kamrar
 • Tryckmätning i rörsystem och cisterner
 • Nivåmätning
 • Analog ingång för 0-10VDC och 4-20mA sensorer
 • Modbus RTU och TCP sensorer
 • OPC UA integration
 • Läckageövervakning
 • Övervakning av ventilers position och larm på backventiler
 • Vibrationer eller andra indikatorer på pumpar och maskiner
 • Mätning av gasförekomst.
 • Trådlös och batteridriven sensorteknik för eldistribution:
 • Fjärrövervakning av nätstationer
 • Temperaturmätning i nätstationer
 • Indikator för dörrstatus i nätstationer
 • Fuktmätning i nätstationer
 • Mätning av strömstyrka (Ampere) i olika faser
 • Mätning av spänning (Volt) i olika faser
 • Mätning av linjespänning i olika faser
 • Övervakning av harmoniska övertoner (THD%)
 • Ackumulerad effektmätning
 • Minsta, största och genomsnittliga värden för strömstyrka, spänning och linjespänning per tidsenhet.
 • Trådlös och batteridriven sensorteknik för serverhallar:
 • Temperaturmätning
 • Fuktighetsmätning
 • Energiförbrukningsmätning
 • Daggpunktsberäkning
 • Läckageövervakning för vatten
 • Dörr- och passagekontroll
 • Ventilationsövervakning av flöde och tryck.

 

Trådlös och batteridriven sensorteknik för logistik:

 

 • GPS-spårning av fordon och gods
 • Optimerad lagerhantering
 • Transportplanering
 • Trafikledning
 • Rapportering, uppföljning och kontroll
 • Säkerhets- och larmfunktioner
 • Temperaturövervakning
 • Bränsleuppföljning
 • Eco Driving (miljövänlig körning)
 • Service och underhåll
 • Körorder
 • Meddelandehantering
 • Tidrapportering
 • Fjärrnedladdning av färdskrivare
 • Optimering av transporter
 • Förbättrad kundservice
 • Ökad effektivitet
 • Minskad manuell arbetsbelastning
 • Minskade bränslekostnader
 • Minskad slitage
 • Lägre servicekostnader
 • Effektivare kommunikation
 • Uppföljning av fordonsutnyttjande
 • Ruttoptimering för att spara bränsle, tid och servicekostnader för fordon.

 

Trådlös och batteridriven sensorteknik för industriapplikationer:

Industrial Internet of Things (IIoT) förbättrar verksamheten genom att förbättra kommunikationen, övervakningen av produktionen och generera data som kan förbättra kundrelationer. Inom industrin kallas IoT för Industrial Internet of Things (IIoT). På liknande sätt som Internet of Things (IoT) kopplar IIoT samman utrustning, maskiner och människor och samlar in och delar stora mängder data. IIoT möjliggör mer intelligent maskinstyrning, autonom drift på maskiner och möjliggör kommunikation mellan maskiner (M2M).

 

 • TAK/OEE-beräkningar (Overall Equipment Effectiveness) för att optimera produktionslinjers prestanda
 • Övervakning av produktionen för att säkerställa effektivitet och kvalitet
 • Fjärrhantering av utrustning för att underlätta underhållsåtgärder
 • Identifiering av produkter och spårbarhet i produktionsprocessen
 • Trådlös och batteridriven sensorteknik för övervakning av temperatur, fuktighet och vibrationer
 • Larmfunktioner för att upptäcka avvikelser och potentiella fel
 • Integrering av data till befintliga PLC/SCADA-system
 • Generering av rapporter för analys och effektivitetsförbättringar.

 

Trådlös och batteridriven sensorteknik för smartare hälsa och äldrevård:

 

 • Smart hälsa möjliggörs genom små, prisvärda, trådlösa och batteridrivna IoT-enheter som används inom vården och är anslutna med LoRaWAN-teknik. LoRaWAN är en öppen lösning för hantering och övervakning av utrustning, patienter, värme- och ventilationsstyrning, gasflöden, farligt avfall, inomhusklimat, belysning och andra aspekter som underlättar för vårdpersonalen och förbättrar vården.
 • Smart äldreomsorg med övervakning och trygghetslarm
 • Inomhuspositionering av medicinteknisk utrustning för att säkerställa spårbarhet och effektivitet
 • Temperaturövervakning av temperaturkänsliga transporter såsom vaccin och labb-prover
 • Temperaturövervakning av patienter för att säkerställa deras välbefinnande
 • Trygghetslarm för att ge snabb assistans vid behov.

 

Dessa är bara några exempel på de IoT-applikationer som Nodeledge AB erbjuder inom olika områden. Genom att utnyttja trådlös och batteridriven sensorteknik kan företag och organisationer dra nytta av smarta lösningar som effektiviserar verksamheten, förbättrar produktiviteten och bidrar till en hållbar framtid. För mer information och skräddarsydda lösningar, kontakta Nodeledge AB på telefonnummer 0500 6000 22.

 

 

 

 

 

 

Vår produkt PDF hittar du här produktsortiment

 

Mvh

Johan

 

 

IOT Applications and Hardware AB

– Connecting things, any sensor anywhere!

 

Johan Ansgariusson Stenström

CEO / Customer Success Manager

www.iot-ab.se

Skövde Science Park | Box 133 | 54123 Skövde | Sweden.

Cell: +46(0)733-165 100 | Tel : +46(0)500-6000 22 | SKYPE : hjojohan@skype.com

 

Telemetri och mätteknik baserat på NB-IOT, LoRaWAN, GPRS, Sigfox eller W-Mbus.

Vi kan bistå med planering,  konfiguration, montering,  service,  support och

drift av olika typer av mobila och  stationära mätenheter.

 

MÄT, -LOGGA, -LARMA, -RÄKNA, -VISUALISERA, -ANALYSERA.