Logga, larma, mät & styr när som helst, var som helst.

Smart infrastruktur

Exempelvis inom VA

Smarta jordbruk

Lösningar inom infrastruktur

Vatten, Avlopp, Vägar, Järnväg, Fjärrvärme, Tunnlar och Broar

Att kunna samla tekniska driftlarm, mätningar förenklar beredskap, drift- och underhållsarbetet och förbättrar servicen till invånare, företag och besökare. Infrastruktur innebär många olika saker, t.ex. infrastruktur för kommunikationer av olika slag. Exempel på infrastruktur för transporter är vägar, järnvägar, farleder och hamnar, flygplatser. För överföring och distribution av energi finns kraftledningar,  gasledningar, fjärrvärmenät, vatten och avlopp mm. En rad aktörer arbetar för att förse samhället med infrastruktur som främjar en långsiktigt hållbar utveckling.

En fungerande Infrastruktur är övervakad och larmad. Med modern IOT teknik görs detta snabbare och billigare än med befintlig teknik

Vi har färdiga trådlösa lösningar för mätning, styrning, larm och övervakning

Snödjupssensorer
Svart-is detektor, effektiv halkbekämpning
Avloppspumpstation
Tryckstegring
Grundvattenmätningar
Flöde
Nivå
Tryck
Vattenkvalité, PH/Redox, Syre, Klor, Konduktivitet, Turbiditet. slamhalt
Avsättningsmagasin
Dränpumpstation
Fördröjningsmagasin
Infiltrationsanläggning
Pumpanläggning VA-station
Ventilbrunn
Töjningsgivare
Vågar/lastgivare
Tillopp och returtemperaturgivare
Differenstryckgivare
Förbrukningsmätare
Jordfel/läckagedetektion
Vi har alla typer av IO moduler (AI, DI, DO, RK)
Vibrationsmätning

Lösningar inom VA

Övervakning av VA system

Genom att använda (IoT) sensorer och kommunikation via LoRaWAN/SigFox/NB-IOT kan du i realtid mäta vattenflöde, föroreningar i vattnet och mycket, mycket mer. Genom denna övervakning kan du driva en hållbar vattenförvaltning och tillämpa rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt och plats. IoT sensorer är billiga att installera jämfört med traditionell PLC teknik och kommunikation via radio-modem eller med  GSM kommunikation.

Mätstationer – för mätning och loggning av

Flöde
Tryck
Nivå
Temp
Läckage
Avloppspumpstation
Tryckstegring
Grundvattenmätningar
Vattenkvalité, PH/Redox, Syre, Klor, Konduktivitet, Turbiditet. slamhalt
Avsättningsmagasin
Dränpumpstation
Fördröjningsmagasin
Infiltrationsanläggning
Pumpanläggning VA-station
Ventilbrunn

Bräddstationer och mätbrunnar – för detektering, mätning, larm och loggning.

Vattendrag och sjöar – för larm- och nivåövervakning samt loggning.

Vattentorn och tryckstegringsstationer – för larm- och tryckövervakning samt loggning.

-Välkommen med din förfrågan

Lösningar för smarta gårdar

Smarta gårdar kan enkelt skapas med hjälp av batteridrivna IoT-enheter som är små, billiga, trådlösa och kan utplaceras på gården och dess ägor med LoRaWAN som är en öppen lösning för hantering och övervakning av grödor, boskapsdjur, solinstrålning, nederbörd, energi- och ventilationsstyrning, skalskydd, utebelysning, risk för frost och torka, miljö- och gödselmätning samt mycket mer.

 

 

Lösningar för smarta odlingar

Genom att utrusta odlingar med sensorer kan man till exempel på stora ytor mäta både i och över jorden. Det kan t.ex. vara fukt, temperatur, vind, solinstrålning och nederbörd. Kontinuerlig mätning och analys av data möjliggör en optimerad användning av konstbevattning, gödsel och belysning för bästa möjliga resultat

Mät temperatur i luften
Mät temperatur i odlingsbädden
Mät fuktighet i luften
Mät fuktighet i jorden
Mät Ph i jorden
Mät vindhastighet och riktning
Mät solintensitet
Mät ljusstyrka (Lux)
Styr bevattning

Lösningar för smarta stall

Styr värme
Övervaka och larma
Styr belysning
Styr solgardiner
Styr ventilation
Nivåmätning i silos
Övervakning av förekomst av skadedjur, möss och råttor

Smart koll på djuren

GPS och hälsoövervakning av större djur såsom kor, hästar, getter, renar och även hundar.