Vill du mäta vattendjup på enklast möjliga sätt?

Vill du mäta vattendjup på enklast möjliga sätt?

Sommaren 2018 var extrem, grundvattennivåerna i små magasin ligger enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet med rekordlåga noteringar på vissa håll. I de stora magasinen är nivåerna i många fall under de normala. Grundvattennivåerna förväntas sjunka ytterligare tills grundvattenmagasinen börjar fyllas på igen i höst. I mitten av augusti hade 85 kommuner utfärdat bevattningsförbud och över 100 andra uppmanade sina invånare att använda dricksvattnet med försiktighet.

Som lösning på ökat intresse att hålla koll på grundvattennivåerna runt om i Sverige så har vi tagit fram en lösning baserad på sk. internetsensorer.

Vi tillhandahåller den enklaste, flexiblaste och förmodligen billigaste metoden att logga vattennivåer. IO-moduler för mätning försörjer trycksensorn med ström och loggar data på inställt intervall. Insamlad sensordata överförs via radio till en LoRaWAN Gataway som måste finnas inom 10 km räckhåll. Data skickas krypterat, efter inloggning i vår portal online, redovisas dina mätningar i såväl tabellform som i grafer. Du kan därför med lätthet se såväl trender som exakta värden och nå allt med ett fåtal musklick. För dig som vill kunna göra analyser finns även möjlighet att ladda ned mätdata för egen bearbetning. Möjligheter att sätta larmgränser med SMS besked om larmvillkor triggas.

Ring oss på 0733 165100 så berättar vi mer hur vi löser fältplacerad mätning !Följ dina mätvärden online och exportera insamlad data till Excel, PDF och andra format.