Visualisering av mät och händelsedata från IOT sensorer

Visualisering av mät och händelsedata från IOT sensorer

Se https://sensor-online.se för komplett beskrivning

Eyeo portal, ett modernt larm, styr och övervakningssystem för radiobaserade IO-moduler, sk IOT
Eyeo portal är ett komplett övervakningssystem, det är ett öppet, skalbart och flexibelt webbaserat SCADA-system (driftövervakning) som levereras med alla nödvändiga verktyg som behövs för att själv kunna konfigurera och bygga sitt övervakningssystem. Eyeo portal är uppbyggt kring färdiga funktioner och kräver därmed inte att man är programmingskunnig, man konfigurerar systemet via enkla dialoger.

Larm, styr och övervakningssystemet kontrollerar samtliga värden med avseende på frysning, avvikelse från processnormala värden och förändringshastighet. Detta gör att vi kan larma för givarfel och för avvikelser. Automatisk insamling av data sker i intervaller ner till var 10 sekund. De historiska data som loggas, lagras i en SQL server. Historisk data kan sparas i obegränsad tid. Samtliga värden i databasen kan visas i processbild, kurva och sammanställas i rapporter.

Kurvfunktion
Trendkurvor hanteras från olika delar i systemet. I processbild definieras loggade eller direktkurvor som dynamiska fält och kan visas i egna bilder eller ingå som en del av en processbild. Kurvan för loggade värden kan även kopplas till ett sifferfält i en bild och då ge direkt access till de lagrade värdena för ett enskilt objekt. I larm kopplas kurvan till en larmhändelse. I larmlistan kan man sedan direkt välja kurva och då få en kurva som visas för larmpunkten. Data i kurvan kan lätt kopieras för att klistras in i Excel för vidare bearbetning. Kurvfältet har möjlighet att visa kurvor med ackumulerade värden, tidsförskjutna värden och summerade mängder direkt i kurvan

Rapporter
Rapporter utformas efter behov och önskemål. Rapporter i systemet presenteras antingen på bildskärmen, skrivare eller sparas till fil i Excel format. I rapportprogrammet finns det färdiga funktioner för export i populära format som excel, CSV, PDF, Word m.fl. format.

Larmhantering
Larm definieras i ett obegränsat antal och mottagare i 3 olika prioriteringsgrupper. För att navigeringen i systemet ska bli enkel kopplar man processbilder till varje enskilt larm. Detta ger en snabb väg direkt till den processdel där larmet uppstått. Systemet har en väl utbyggd hantering av joursökningar. Det är enkelt att byta aktuell jourmottagare, alarmering sker med SMS, E-post eller direkt till säkerhetsklassad larmcentral. För analys av larm finns det ett kraftfullt loggverktyg för larmstatistik.

API, dataexport
Sensordata och tillstånd från IO-moduler, kan skickas vidare till befintliga SCADA system via OPC UA/DA, eller REST API.

Datasäkerhet
All data som skickas över internet och radio är krypterad med 128 bitar AES kryptering.

Data kommer från prisvärda IO-moduler, med lång batteritid och de kommunicerar trådlöst över långa sträcker uppemot 10 km till en koncentrator som skickar sensor-datan vidare till Eyeo portal.