Automatiserad OVK

Automatiserad OVK

Automatiserad OVK nominerad till Stora inneklimatpriset 2021

IoT Application and Hardware AB är stolta underleverantörer till Locum har deltagit i utvecklingen av en helt ny sensorbaserad mätmetod som kan digitalisera och automatisera en stor del av arbetet med OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Den nya metoden gör mätningar dygnet runt och förändrar det traditionella OVK-arbetet från att vara reaktivt till att bli mer proaktivt. Målet är att uppnå ett bra och energismart inomhusklimat som håller över tid. Nu är Locum och Aera IAQ AB med Census Eye nominerad till Stora inneklimatpriset, något vi är väldigt glada för.

Hur fungerar den innovativa lösningen?

Produkten Census Eye från Aera IAQ AB utgår från en patentsökt algoritm, som genom en så kallad korskorrelations-analys databehandlar medelmätvärden kontinuerligt från sensorer i ventilationssystemet. På detta sätt kontrolleras att luftflödena håller sig inom satta gränsvärden.

Lösningen bygger på en öppen plattform där mätdata från IoT-sensorer kontinuerligt levererar information till molnet med samtliga mätvärden som ingår i OVK-kontrollen. Sensorer mäter luftflöden i aggregat, temperaturer, fukt, koldioxid och tryckförhållandet vid utsedda referens- och indexdon i ventilationsanläggningen. Inomhusluftens kvalitet mäts enligt ISO 16890 avseende partikelhalt, radon och buller. Allt sker trådlöst online och realtidsdata kan plockas ut var tionde minut jämfört med dagens OVK som sker vart tredje år.

Kan revolutionera branschen med flera nyttoeffekter

Sensorer i ventilationsanläggningen har flera nyttoeffekter, förutom att den digitaliserar OVK-processen. Systemet säkerställer även att luftflöden vid totalinjusteringar efter ny- eller ombyggnation blir bestående under hela förvaltningstiden och det blir lätt att upptäcka om fel eller avvikelser uppstår. I systemet kan fastighetsförvaltaren övervaka att ventilationsanläggningarna driftas energiekonomiskt och att inomhusmiljön verkligen uppfyller kraven från projekteringen. Det blir dessutom möjligt att online följa upp att nödvändigt underhållsarbete verkligen genomförs på ventilationsanläggningarna.

Innovationen kan vinna pris!

Locum och Aera IAQ AB med Census Eye är nominerad till Stora inneklimatpriset som tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och VVS, som utvecklat en innovativ och betydelsefull produkt, tjänst eller metodik som ska bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

Vi på Locum är stolta över att ha fått möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen av detta system, som kan komma att underlätta OVK-arbetet och bidra till ett bättre inomhusklimat.